A külügyminiszter által átruházott hatáskörben átadott elismerések

A Külügyminisztérium díjazottjai államalapításunk ünnepe, augusztus 20-a alkalmából.

2011. augusztus 18-án a Beregszászi Konzulátuson ünnepélyes keretek között Tóth István beregszászi főkonzul és Bacskai József ungvári főkonzul átnyújtották a köztársasági elnök által adományozott Magyar Köztársaság Érdemrend Arany Érdemkereszt állami kitüntetéseket Benedek Imre, Gajdos Olga és Varga Béla részére. Az ünnepségen részt vettek a Kárpátaljai magyarság politikai képviselői, egyházi személyiségek és a kitüntettek hozzátartozói.

Benedek Imre, az Aknaszlatinai 3. sz. Bolyai János Középiskola igazgatója a Felső-Tizsa-vidék magyar nyelvű oktatásának szervezése, fejlesztése és fenntartása terén végzett kiemelkedő munkásságáért, a szórványban élő magyarok életében kifejtett közéleti tevékenységéért kapta a kitüntetést;

Gajdos Olga, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség munkácsi alapszervezete elnöke, nyugalmazott tanár, a helyi magyar kulturális jelenlét megerősítése érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért;

Varga Béla, újságíró, az Ungvári Magyar Tankönyvszerkesztőség igazgatója pedig a magyar tankönyvnyomtatás, a magyar oktatási intézményrendszer és maga a kárpátaljai magyarság fennmaradása érdekében kifejtett fáradhatatlan tevékenységéért.

Zelinszki Éva Mária betegsége miatt nem tudott részt venni az ünnepségen. Tóth István főkonzul 2011. augusztus 19-én Rahón személyesen nyújtotta át részére a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést a hölgy lakásán, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség tagjaként végzett kiemelkedő oktatói és nevelő munkájáért, a rahói magyar szórványoktatás megteremtéséért.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schmitt Pál köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (polgári tagozat) kitüntetésben részesítette és hivatalában búcsúlátogatáson fogadta a Budapestről távozó Aliza Bin-Noun Binnewies izraeli nagykövet asszonyt, João Miguel Vahekeni angolai nagykövetet, Suh Chung-ha dél-koreai nagykövetet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Szent-Iványi István ljubljanai nagykövetünk 2011. augusztus 20-án a lendvai Bánffy Központban a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével tüntette ki dr. Bence Lajost az MMÖNK Tanácsának díszülésén. Dr. Bence Lajos muravidéki költőt, irodalomtörténészt, a Népújság egykori igazgatóját és felelős szerkesztőjét az elmúlt évtizedekben a Szlovéniában élő magyar nemzetiség szolgálatában tett kimagasló tevékenységéért, a magyar kisebbség kulturális identitásának megőrzésében és a muravidéki magyar irodalmi élet ösztönzésében betöltött szerepéért tüntette ki a köztársasági elnök.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Nagy Erzsébet berni nagykövet 2011. augusztus 25-én Genfben ünnepség keretében átadta a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt állami kitüntetést Kiss-Borlase Andreának, a Genfi Magyar Egyesület alelnökének. A hölgy a magyar és magyar származású gyermekek anyanyelvének és a magyar kultúrához való kötődésük ápolásában végzett tevékenységéért, valamint a genfi iskola szakmailag kimagasló, áldozatos irányításáért, az oktatásban való aktív részvételéért részesült kitüntetésben.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bokor Balázs főkonzul 2011. szeptember 11-én átadta Los Angeles-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét

Jakabffy Zsolt Attila, a San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház lelkipásztora részére, a Los Angeles-i magyarság nyelvi és kulturális önazzonosságának megőrzése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szentgyörgyi Zoltán Tel Aviv-i nagykövet 2011. szeptember 14-én a nagyköveti rezidencián megtartott szűk körű ünnepségen átadta a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét

Eytan Bentsur, diplomata, az izraeli KÜM nyugalmazott főigazgatója részére, a magyar-izraeli kapcsolatok érdekében végzett több évtizedes, sokoldalú tevékenysége elismeréseként.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bokor Balázs, Los Angeles-i főkonzulunk 2011. szeptember 22-én a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét adta át

Tarics Sándor olimpiai bajnok részére, 98.születésnapi előestéjén, otthonában. Tarics Sándor a magyar sport amerikai hírnevének öregbítéséért, sportpályafutása, életútja elismeréseként részesült magas állami kitüntetésben.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Győriványi Gábor vatikáni nagykövet 2011. október 5-én a nagykövetségen rendezett ünnepségen átnyújtotta

Németh László pápai prelátusnak,olaszországi magyar főlelkésznek, a római Szent István Ház igazgatójának a köztársasági elnök által adományozott Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét.

Németh László atya sokat tett a Szentszék és Magyarország közötti kapcsolatok fejlesztéséért és ápolásáért, értékes lelkipásztori munkájával nagyban hozzájárult az olaszországi magyar hívek identitásának megőrzéséhez. A rendezvényen jelen voltak a Szentszéki Államtitkárság, a Szent István Alapítvány, a Pápai Magyar Intézet, a Vatikáni Rádió képviselői és a Rómában élő magyar főpapok.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011. október 6-án Bokor Balázs, Los Angeles-i főkonzul átadta

Robert Ivany, a Houston-i St. Thomas Katolikus Egyetem rektora, korábban a washingtoni katonai körzet parancsnoka, Ronald Reagan elnök szárnysegédje részére a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét Houstonban, a magyar-amerikai védelmi kapcsolatok erősítése és a magyar-amerikai egyetemközi kapcsolatok előmozdítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

Az eseményen Houston városának és egyetemének vezetői, a helyi társadalmi élet képviselői vettek részt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Füzes Oszkár bukaresti nagykövetünk 2011. szeptember 17-én a székelyföldi Küküllőkeményfalván átadta a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést Bíró János Antal ferences atyának az erdélyi magyarság kitartó, hűséges és áldozatos szolgálatáért, életútja elismeréseként.

Balázs-Bécsi Gyöngyvér, pszichopedagógus, a Kallós Zoltán Alapítvány elnöke, a Válaszúti Mezőségi Szórványkollégium igazgatója a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vette át a szórvány magyar közösségek, különösen az I-IV. osztályos kisiskolások anyanyelvi tanítása érdekében végzett áldozatos munkájáért, a Válaszúti Szórványkollégium elindításáért és működtetéséért, példaértékű nemzeti önazonosságerősítő nevelőmunkájáért;

Dr. Herman M. János, a Királyhágómelléki Egyházkerület lelkipásztora, teológiai tanár a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapta több évtizedes kiemelkedő és áldozatos lelkipásztori munkájáért, karitatív tevékenysége elismeréseként;

Király László, nyugalmazott tanár a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapta a magyar nyelv- és irodalom több évtizedes tanításáért, a magyarság tudatos vállalása, valamint az anyanyelv megőrzése és gyökerei megismerése fontosságának diákjaiban történő erősítéséért, életpályája elismeréseként;

Pallai Béla Miklós József, a Szatmárnémeti Parókia görög katolikus parókusa, címzetes esperes a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje vette át a Szatmárnémetiben végzett áldozatos címzetes esperesi és templomépítő munkája elismeréseként;

Schupler Tibor, tiszteletbeli kanonok, a Szatmári Egyházmegye plébánosa a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést vette át a Szatmár megye területén végzett kiemelkedő karitatív tevékenysége elismeréseként.

Szőcs Ildikó, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium igazgatója a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést vette át a szórványmagyarság ügyéért és a Bethlen Gábor Kollégiumért fáradhatatlan lendülettel és hittel folytatott tevékenységéért;

Gergely Istvánnné Tőkés Erzsébet, nyugalmazott tanár, a Házsongárd Alapítvány elnöke a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapta nemzeti kincsünk, a kolozsvári Házsongárdi temető régi magyar sírköveinek, valamint a temetőben nyugvó jeles magyar személyiségek sírjainak mentéséért, helyreállításáért és gondozásáért végzett önzetlen és kiemelkedő színvonalú tevékenysége elismeréseként.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zsigmond Barna csíkszeredai főkonzulunk 2011. szeptember 7-én a Főkonzulátuson rendezett ünnepség keretében az alábbi állami kitüntetéseket adta át:

ifj. Haáz Sándor, a szentegyházasfalui Mártonffi János Általános Iskola zenepedagógusa a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést vette át több évtizedes kiemelkedő zenepedagógiai, közösségszervező és -építő tevékenysége, valamint az egyetemes és népi zenei kultúra népszerűsítése, hagyományaink megőrzése érdekében végzett munkájáért, a Gyermekfilharmónia megalapításáért és vezetéséért;

Bíró Gábor festőművész, restaurátor a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vette át az erdélyi magyar értékteremtő közösség felvirágoztatása, az erdélyi magyarság szülőföldhöz való ragaszkodásának erősítése, a székelyföldi magyar ifjúság művészeti képzése érdekében végzett tevékenysége, művészi munkája elismeréseként;

Gazda József, irodalom- és műkritikus, esszéíró és tanár a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vette át a magyar kultúra gazdagítása érdekében végzett több évtizedes, sokoldalú művészeti, oktató-nevelői munkássága elismeréseként;

Boros Károly, csíktaplocai plébános, felcsíki főesperes a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át bátor kiállásáért, egyházához való ragaszkodásáért, a lelki gondozásra rábízott hívek önzetlen szolgálatáért, a hagyományőrző kulturális rendezvények támogatásáért;

Farkas Miklós, nyugalmazott matematikatanár a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült a segesvári iskolai és művelődési élet szervezéséért, a Gaudeamus Alapítvány-beli tevékenységéért, a segesvári és környékbeli szórványban élő magyar gyermekek anyanyelvi oktatásának támogatásáért, az anyanyelv megőrzése és nemzeti identitásuk erősítése terén végzett kiemelkedő munkájáért;

Monica Ionita, a Lészpedi Román Tannyelvű Általános Iskola tanára, volt igazgatója a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vette át a csángóföldi magyar nyelvoktatás kiemelkedően magas színvonalú körülményeinek biztosításáért és a kisebbségi jogok helyi érvényesülése melletti következetes kiállásáért.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dán Károly New York-i főkonzulunk 2011. október 21-én a Főkonzulátus dísztermében tartott nemzeti ünnepi megemlékezés alkalmával átadta

Dr. Buzsáki György, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, agykutató, a Rutgers-Newark Egyetem professzora részére a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetést, az agykutatás terén elért, nemzetközileg is nagyra becsült, a magyar neurobiológiai kutatások világszínvonalra emelő munkásságáért, a magyar tudomány nemzetközi hírnevének öregbítéséért.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nikowitz Oszkár belgrádi nagykövetünk 2011. november 12-én Újvidéken átadta a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetést Papp Ferenc, az Újvidéki Nagy Sándor Műemlékvédő és Hagyományápoló Egyesület elnöke részére, az 1944/45-ben mártírhalált halt délvidéki magyarok emlékének életben tartásáért, a vajdasági magyar demokratikus közéletben való aktív részvételéért, hagyományápoló és műemlékvédő tevékenysége, életútja elismeréseként.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sümeghy Gyula hágai nagykövetünk a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést adta át:

2011. november 24-én Nickl Károly, a hollandiai magyar cserkészmozgalom vezetője részére, a hollandiai magyarság összetartása, a cserkészmozgalom beindítása és működtetése érdekében végzett évtizedes tevékenységéért
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Korsós Tamás főkonzul a Szabadkai Főkonzulátuson 2011. december 1-jén ünnepélyes keretek között átadta Dr. Mirnics Károlynak, a Teleki László Alapítvány Közép-európai Intézete tudományos külső munkatársának a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést, a vajdasági magyarság politikai és társadalmi viszonyait középpontba állító több évtizedes tudományos munkássága, életműve elismeréseként.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára 2011. december 13-án a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adta át Dudás Károly, délvidéki publicista, író részére, a több évtizedes szépírói, művelődésszervezői, valamint a délvidéki magyarság érdekében végzett közéleti munkássága elismeréseként.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011. december 16-án Molnár Imre, a varsói Magyar Nagykövetség tanácsosa és Kónya Katinka konzul által átadásra kerültek a Łódzban működő Szent Hedvig Gimnázium névadásának tízedik évfordulója alkalmából rendezett ünnepség alkalmával, az iskolával szoros kapcsolatban álló, szintén Łódzban működő, Petőfi Sándorról elnevezett Magyar-Lengyel Baráti Társaság két tagja,

Maria Nagiecka és Barbara Mistygacz részére adományozott Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt kitüntetések, a magyar-lengyel kapcsolatok ápolása érdekében évtizedek óta folytatott tevékenységük elismeréseként.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pordány László ottawai nagykövetünk a Liszt-bicentenáriumi kulturális eseménysorozatot lezáró, 2012. január 17-én a nagyköveti rezidencián tartott fogadás keretében átadta a nemzetközileg elismert Liszt-kutató Alan Walker-nek, a MacMaster Egyetem professzor emeritusának a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetést, amelyet a Liszt Ferenc Emlékév alkalmából a nagy magyar zeneszerző életművének több évtizeden át tartó kutatásáért, nemzetközi bemutatásáért és népszerűsítéséért adományozott a Köztársasági Elnök részére.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiss Róbert varsói nagykövetünk 2012. január 17-én Poznanban a Polgármesteri Hivatal dísztermében megrendezett ünnepség keretében átadta a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést Ryszard Grobelny polgármesternek, a magyar-lengyel társadalmi, gazdasági és kulturális kapcsolatok ápolása terén végzett eredményes tevékenysége elismeréseként.

Dr. Jerzy Wyrozumski, a Jagelló Egyetem professzor emeritusa, a Lengyel Tudományos Akadémia főtitkára a 2011. augusztus 20-a alkalmával adományozott Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést vette át a magyar-lengyel tudományos és kulturális kapcsolatok ápolása és fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő jelentőségű tevékenysége elismeréseként

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szalay-Bobrovniczky Vince bécsi nagykövetünk 2012. január 19-én a nagykövetség Márványtermében megrendezett ünnepség alkalmával átadta az alábbi személyek részére adományozott Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetéseket:

Ferenczy Klára Évának, az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége tagjának, a Bécsi Napló szerkesztőségi tagjának, a Szent István Egylet munkája keretében a Kárpát-medencei szegény sorsú diákok támogatásáért végzett áldozatos munkájáért és közösségépítő tevékenységéért;

Dr. Radics Jenőné Kovács Évának, nyugalmazott tanárnak, a Magyar Média és Információs Központ Irodalmi Bizottsága vezetőjének, a burgenlandi magyar nyelvű kulturális programok és nemzeti ünnepek fáradhatatlan szervezéséért, közösségépítő tevékenységéért;

Dr. Szabados Péternek, az innsbrucki Magyar Egyetemisták és Akadémikusok Szövetsége elnökének, az innsbrucki magyar közösség és magyar nyelvű kulturális élet területén végzett kiemelkedő közösségépítő tevékenységéért, az innsbrucki magyar ház felújításáért.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012. február 27-én, hétfőn Csák János nagykövet Londonban átadta a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetést Somogyi Péter neurobiológus professzor, az Oxfordi Egyetem Anatómiai és Neuropharmakológiai Intézet igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja részére, az agykutatás terén elért, nemzetközileg is nagyra becsült, a magyar neurobiológiai kutatások világszínvonalra emelő munkásságáért, a magyar tudomány nemzetközi hírnevének öregbítéséért.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Martonyi János külügyminiszter 2012. szeptember 10-én hivatalában átadta Ivan Bandić, Budapestről végleg távozó horvát nagykövetnek a Magyar Érdemrend Középkeresztjét, a magyar-horvát kétoldalú kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett munkássága elismeréseként.