A Kisebbségekért Díj Külhoni Magyarságért Tagozat kitüntetésének átadása

Magyarország miniszterelnöke az 1/1995. (IX. 28.) ME rendelet alapján a kisebbségekért végzett kimagasló közéleti, gazdasági, tudományos, kulturális és oktatási tevékenység elismerésére Kisebbségekért Díjat adományozhat.

A díj két tagozata, a Hazai Kisebbségekért Tagozat és a Külhoni Magyarságért Tagozat a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek, illetőleg a külhoni magyar közösségek érdekében a közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződésben kiemelkedő tevékenységet végző magyarországi és külföldi személyeknek és szervezeteknek adományozható. A díjjal oklevél és emlékplakett, továbbá pénzjutalom jár.

A Külhoni Magyarságért Tagozat díját az ünnep előestéjén, augusztus 19-én adják át a Parlament Delegációs termében. A díjazottak névsora augusztus 20-án az alábbiakban lesz olvasható.

 

Magyarország Miniszterelnöke  a Kisebbségekért Díj Külhoni Magyarságért Tagozat kitüntetést adományozza:

Egyed Ákos történésznek, az Erdélyi Múzeum Egyesület volt elnökének, Erdély és ezen belül Székelyföld történelmének feltárása érdekében végzett több évtizedes, áldozatos munkásságának elismeréseként.
1990 óta a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, 2010-ig az újraalakult Erdélyi Múzeum Egyesület elnöke.
Kitartó munkája felbecsülhetetlen értéket jelent az utókor számára. Személyisége, munkássága, példamutató életpályája, életműve az erdélyi és az egyetemes magyar tudományos életbe emelte.

Magyarország Miniszterelnöke a Kisebbségekért Díj Külhoni Magyarságért Tagozat kitüntetést adományozza:

a Külföldi Magyar Cserkészszövetségnek a nyugati magyar diaszpórában élő fiatalok nevelésében, magyarságtudatának kialakításában, megőrzésében és erősítésében végzett több évtizedes kiemelt jelentőségű, áldozatos tevékenységének elismeréséül.
A Külföldi Magyar Cserkészszövetség a magyar cserkészetet összefogó Magyar Cserkészszövetségek Fórumának alapító tagja, és jelenleg a szervezet elnöki posztját is betölti.

A Külföldi Magyar Cserkészszövetség hosszú évek óta szervez a Magyarország és a diaszpórában élő magyar közösségek közötti középiskolás cserediák programot, valamint fiatal egyetemisták és kezdő szakemberek számára gyakornoki programot.
Világrészek, országok magyar cserkészeinek kapcsolatát erősítik folyóirataik (a Magyar Cserkész és a Vezetők Lapja), az öt évenként rendezett jubileumi táborok, magyarországi őrsvezetői körútjuk, tanulmányi ösztöndíjak és vezetőképző táboraik. Felnőtt cserkészeik vezető szerepet töltenek be a külföldi magyar közösségekben, szervezetekben.
A díjat a Külföldi Magyar Cserkészszövetség nevében Lendvai  Lintner  Imre veszi át.

Magyarország Miniszterelnöke a Kisebbségekért Díj Külhoni Magyarságért Tagozat kitüntetést adományozza:

László Sándor színész-rendezőnek, az Újvidéki Művészeti Akadémia osztályvezető tanárának, az Újvidéki Színház igazgatójának kimagasló színművészi, rendezői és színházigazgató tevékenysége, valamint a fiatalabb művészgeneráció érdekében végzett tevékenysége elismeréséül.
Színészi tevékenysége mellett rendezőként is dolgozik. Rendezett Veszprémben, Zalaegerszegen, több alkalommal a Tanyaszínházban, a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színházban.
Lehetőséget ad vajdasági magyar szerzők számára, hogy darabjaik színpadra kerüljenek.
Igazgatóként szem előtt tartja, hogy az Újvidéki Színház olyan műsorpolitikát folytasson, mely a színházi műfaj népszerűsítését, a fiatal generációk kulturális nevelését célozza meg.Magyarország Miniszterelnöke a Kisebbségekért Díj Külhoni Magyarságért Tagozat kitüntetést adományozza:

Nagy József, festőművésznek a felvidéki magyar közösség érdekében végzett áldozatos munkájáért és a magyar nemzet kulturális kincsének gazdagításáért, valamint kiemelkedő művészeti tevékenységének elismeréséül.
Témáit alapvetően a nemzeti és a keresztény kultúra határozza meg. Elkötelezett megörökítője szülőföldjének, valamint Csallóköz monda- és hitvilágának.
1989-ben egyik alapítója volt a Csehszlovákiai Magyar Képzőművészek Társaságának, majd később a Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társaságának tevékenységében is részt vett.
A felvidéki magyar közösség gondjait, bajait mindig felvállalta. Sorozatban festette meg Pozsonypüspöki minden nevezetes épületét, a magyar irodalom eposzait, a magyar történelem eseményeit.Magyarország Miniszterelnöke a Kisebbségekért Díj Külhoni Magyarságért Tagozat kitüntetést adományozza:

a Nagybányai Képzőművészeti és Kulturális Egyesületnek a Hollósy-féle festőiskola eszméjének megőrzéséért és továbbviteléért, a nagybányai képzőművészeti hagyományok ápolásáért, a „Ki a természetbe” irányzat felkarolásáért és újjászületésének támogatásáért végzett áldozatos tevékenysége elismeréseként.
1996-ban Magyarláposon került sor az első Tájképfestő Telep megszervezésére. Négy év után a tábor új helyet talált Felsőbányán. A tábor anyagából több külföldi és belföldi tárlatot szerveztek.
Az Egyesület kapcsolatban áll a Szentendrei művészteleppel: tapasztalatcseréket, művésztalálkozókat szerveznek, és kölcsönösen meghívják egymás képzőművészeit alkotótáborokba. A táboraik egyúttal szellemi alkotó műhelyek is. 
A díjat a Festőtelep megálmodója: Véső Ágoston, Munkácsy-díjas festőművész veszi át.Magyarország Miniszterelnöke a Kisebbségekért Díj Külhoni Magyarságért Tagozat kitüntetést adományozza:

az  Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egyletnek az erdélyi unitárius közösség és a magyar nemzet erősítéséért végzett odaadó és példás munkájának elismeréséül.
Az unitárius ifjúságot tömöríti, azzal a céllal, hogy segítse őket vallásosságuk megélésében, irányítsa értékteremtő munkájukat, lehetőséget teremtsen lelki, szellemi, művelődési, nevelési, szociális, és más tevékenységekre, melyek által a magyar nemzet erősítését szolgálja. A kolozsvári székhelyű egyesület több mint ezer tagot számlál.
A díjat az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet nevében Szabó László veszi át.Magyarország Miniszterelnöke a Kisebbségekért Díj Külhoni Magyarságért Tagozat kitüntetést adományozza:

Pál Lajos, népzenésznek, zenepedagógusnak, a kárpátaljai magyar fiatalok körében végzett több évtizedes művészeti oktató-nevelő tevékenysége, valamint a magyar népzene hagyományainak, értékeinek képviselete terén végzett áldozatos munkája elismeréséül.
1989-től hangszeres népzenét és néptáncot gyűjt ruszinoktól, románoktól és magyaroktól egyaránt.
Pál Lajosnak köszönheti a kárpátaljai magyar közösség, hogy a magyar néptáncmozgalom eljutott Kárpátaljára, így a fiatalok megtanulhatják és továbbadhatják őseink népdal- és néptánckincsét.
A mai napig főszervezőként közreműködik a Kárpátaljai Népzene, Néptánc és Kézműves Tábor munkájában, óraadó a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Pedagógusi munkássága mellett, aktív résztvevője a galgamenti községek kulturális életének.Magyarország Miniszterelnöke a Kisebbségekért Díj Külhoni Magyarságért Tagozat kitüntetést adományozza:

Pataky András, néprajzkutatónak, több évtizedes áldozatos oktató-nevelő munkája, valamint a drávaszögi települések történetének és népi életének feltárása és megörökítése érdekében végzett tevékenysége elismeréséül.
Rögzíti egy hajdan volt világ történetét.
Az 1990-es évek elején kitört délszláv háború során mindaddig ott maradt a településén, amíg csak közvetlen életveszély nem fenyegette. Az elmenekült lelkészek helyett végezte a temetések szertartásait nemcsak saját református gyülekezete halottainál, de más felekezetek esetében is.
Irodalmi munkássága mellett kiemelkedő a Drávaszög magyarságának megmaradásáért folytatott céltudatos tevékenysége. Nemcsak tanulóit nevelte a magyar nyelv szeretetére, annak megbecsülésére, de írásain, szervezett előadásain keresztül a felnőttekbe is próbált meggyőző erővel hitet és magyarságot, megtartó erőt önteni.Magyarország Miniszterelnöke a Kisebbségekért Díj Külhoni Magyarságért Tagozat kitüntetést adományozza:

a Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ számára fennállásának 140. évfordulója alkalmából, a szabadkai és az egész délvidéki magyarság kulturális életének szervezésében, a nemzeti identitás ápolásában betöltött kiemelkedő tevékenysége elismeréséül.
A Népkör gyümölcsöző kapcsolatot tart fenn más hazai és külföldi kulturális intézményekkel, általános és középiskolákkal, egyetemekkel, tudományos központokkal, valamint otthont ad több délvidéki civil szervezetnek is.
A régióban betöltött központi szerepénél fogva alapítója és társszervezője számos nemzetközi és regionális fesztiválnak, versenynek, pályázatnak, amelyek közül az Interetno Fesztivál mellett a Vajdasági Néptánc Pedagógusi Iskola és az Aranykapu játszóház megalapítása emelhető ki.
A díjat a Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ elnöke, Dr. Takács Márta veszi át.Magyarország Miniszterelnöke a Kisebbségekért Díj Külhoni Magyarságért Tagozat kitüntetést adományozza

Zadravec Szekeres Ilona, tanárnőnek, két évtizedes odaadó oktató-nevelő munkájának, valamint a muravidéki kultúra szervezésében és közvetítésében betöltött kiemelkedő tevékenységének elismeréséül
A tananyag elsajátíttatása mellett törekszik a tanulók körében a magyar nyelv megszerettetésére, népszerűsítésére, presztízsének növelésére.
A kötelező órakereten kívül az iskolában magyar irodalmi szakkört vezet, melynek célja és feladata: az anyanyelv megőrzése, a szókincsfejlesztés, valamint a hagyományok, a nemzeti kultúra ápolása és átmentése. Tanítványai számtalan versenyen kimagasló eredményt értek el.
A tanításon kívül szívügyének tekinti a magyar és azon belül a muravidéki magyar kultúra ápolását és prezentálását.