A közigazgatási és igazságügyi miniszter által átadott állami elismerések

Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter Magyarország köztársasági elnöke megbízásából, állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából

a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést adta át

a keresztény ifjúság nevelése terén szerzett elévülhetetlen érdemeiért, valamint a Kaposvári Egyházmegye első püspökeként a katolikus intézmények hálózatának megszervezéséért
Balás Bélának,
a Kaposvári Egyházmegye megyéspüspökének,közel négy évtizedes igazságügyi szolgálata, példamutató bírói tevékenysége elismeréseként
Botka Lászlóné dr.-nak,
a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnökének,a nemzetközi jog oktatása és kutatása területén végzett nemzetközileg is számon tartott tudományos és oktatói munkássága, szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Bruhács Jánosnak,

az állam- és jogtudomány kandidátusának, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Nemzetközi Jogi és Európai Jogi Tanszék professor emeritusának, aki a díjat egy későbbi időpontban veszi át,

közel három évtizedes igazságügyi szolgálata, példamutató bírói tevékenysége elismeréseként
dr. Csikiné dr. Gyuranecz Mártának,
a Debreceni Ítélőtábla tanácselnökének,több mint három évtizedes igazságügyi szolgálata, példamutató bírói tevékenysége elismeréseként
dr. Erdélyi Annának,
a Heves Megyei Bíróság tanácselnökének,több mint három évtizedes igazságügyi szolgálata, példamutató bírói tevékenysége elismeréseként
Gyurisné dr. Komlóssy Évának,
a Szegedi Ítélőtábla tanácselnökének,a Magyar Katolikus Rádió felépítésében és működtetésében szerzett elévülhetetlen érdemei elismeréseként
Juhász Judit újságírónak,
a Magyar Katolikus Rádió Zrt. volt vezérigazgató-helyettesének,több mint három évtizedes igazságügyi szolgálata, példamutató bírói tevékenysége elismeréseként
dr. Kardos Sándornak,
a Debreceni Ítélőtábla tanácselnökének,több évtizedes művészi munkássága, példaértékű életútja elismeréseként
Kautzky Ervin nyugalmazott színművésznek, aki helyett a díjat fia, Kautzky Armand színművész vette át,több évtizedes, nemzetközileg is számon tartott tudományos kutatói, oktatói, vezetői és szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Kóczy T. Lászlónak,
a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, a Széchenyi István Egyetem dékánjának, egyetemi tanárnak, intézetigazgatónak,a hazai mezőgazdaság fejlesztése érdekében végzett sokoldalú tevékenysége elismeréseként
dr. Medgyasszay László állatorvosnak,
volt országgyűlési képviselőnek, a Vidékfejlesztési Minisztérium tanácsadójának,több mint három évtizedes igazságügyi szolgálata, példamutató bírói tevékenysége elismeréseként
dr. Nagy Zsuzsannának,
a Csongrád Megyei Ítélőtábla tanácselnökének,a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnökeként a hazáért, a magyarságért és a társadalom felemelkedéséért végzett sokirányú munkássága elismeréseként
dr. Osztie Zoltánnak,
Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia plébánosának, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnökének,három évtizedes igazságügyi szolgálata, példamutató bírói tevékenysége elismeréseként
dr. Révay Györgynek,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság tanácselnökének,az egyházjog és az alkotmányjog terén végzett kutatásaiért, oktatói, vezetői, valamint szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Schanda Balázs Tibornak,
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar dékánjának, egyetemi docensnek,a szentíráskutatás terén végzett tudományos munkásságáért, a bibliai ismeretek népszerűsítéséért, több évtizedes lelkiismeretes oktató-nevelő tevékenysége elismeréseként
dr. Tarjányi Bélának,
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanárának,az igazságszolgáltatásban több évtizeden át végzett magas színvonalú munkásságáért, tudományos és oktatói tevékenysége, életútja elismeréseként
dr. Tarr Györgynek,
az állam- és jogtudomány kandidátusának, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége veszprémi szervezete elnökének, nyugalmazott egyetemi tanárnak,az egységes európai szabadalom megvalósítása, a magyar innovációs kultúra fejlesztése érdekében végzett sokoldalú, határainkon túl is nagyra becsült munkássága elismeréseként
dr. Vedres András
vegyésznek, a kémiai tudomány kandidátusának, a Feltalálók Egyesületeinek Nemzetközi Szövetsége (IFIA) elnökének, aki a díjat egy későbbi időpontban veszi át,

 

a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adta átmásfél évtizedes kiemelkedő színvonalú művelődéstörténeti és vallási témájú sorozatműsoraiért, szerkesztői tevékenységéért, a magyar nyelvet és kultúrát ápoló dokumentumfilmjeiért
Barlay Tamásnak,
a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vallási főszerkesztőjének,a polgári eljárásjog területén végzett oktatói tevékenysége, elméleti és gyakorlati szaktudása, elhivatottsága elismeréseként
dr. Bérces Lászlónak,
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Polgári Eljárásjogi Tanszék egyetemi mestertanárának, ügyvédnek,az orvostudomány - különösen az urológia - területén végzett hazai és nemzetközi szinten is számon tartott tudományos, gyógyítói és kutatói tevékenysége elismeréseként
dr. Berényi Pálnak,
az orvostudomány kandidátusának, a Fővárosi Szent István Kórház főorvosának, kutatóorvosnak,közösséget építő és értékmegőrző hazai és határon túli ökumenikus lelkészi szolgálatáért, karitatív tevékenysége elismeréseként
Bozorády Zoltán Kornélnak,
a Magyarországi Evangélikus Egyház nyugalmazott lelkészének,kimagasló egyházi szolgálatáért, Szerencs városáért végzett áldozatos munkájáért
dr. Börzsönyi József Istvánnak,
a Zempléni Református Egyházmegye esperesének, a Magyarországi Református Egyház Zsinat - Teológiai Bizottság tagjának,Magyarország érdekében végzett több évtizedes munkássága, külügyi szolgálata, életútja elismeréseként
dr. Csenger-Zalán Attila
diplomatának, jogásznak,oktatói és nevelői munkásságáért, a közoktatás átalakítása és az egyházi oktatási rendszer újraindítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Farkas Istvánnak,
a mosonmagyaróvári Piarista Általános Iskola és Középiskola igazgatójának,a munkaügyi igazságszolgáltatásban végzett kiemelkedő munkája, vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Fekete Györgynek,
a Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság nyugalmazott elnökének, aki helyett a díjat leánya, dr. Fekete Annamária vette át,a kereszténydemokrata értékrend következetes képviseletéért, a magyar társadalom meg nem alkuvó szolgálatáért, életútja elismeréseként
dr. Ghiczy Tibor
volt önkormányzati képviselőnek,több mint három évtizedes igazságügyi szolgálata, példamutató bírói tevékenysége elismeréseként
dr. Hainitsch-Bayer Katalinnak,
a Pest Megyei Bíróság bírájának,határainkon túl is méltán népszerű előadóművészetéért, különösen Liszt és Chopin műveinek varázslatos tolmácsolásáért

Hegedűs Endre zongoraművésznek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Budapesti Tanárképző Intézete zongora professzoránaka zsidó közéletben vállalt kiemelkedő közösség-összetartó munkája elismeréseként
Heisler Andrásnak,
a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége volt elnökének,három évtizedes igazságügyi szolgálata, példamutató bírói tevékenysége elismeréseként
Horváthné dr. Jaczkó Vilmának,
a Kisvárdai Városi Bíróság elnökének,a katolikus hit oktatásáért, a közösségek létrehozásáért és ápolásáért, a hitélet fáradhatatlan és szeretetteljes szolgálatáért
Jánosa Domokosnak,
a Budapest-Felsővízivárosi Szent Anna Plébánia plébánosának, pápai káplánnak,a székesfehérvári zsidó hitközség fenntartása, összetartása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Jávor Mátyásnak,
a Székesfehérvári Zsidó Hitközség elnökének,az Orosz Ortodox Egyház és Magyarország közötti kapcsolatok szorosabbra fűzése érdekében végzett szolgálataiért, II. Alekszij pátriárka magyarországi látogatásának megszervezésében való tevőleges közreműködéséért, valamint a második világháborúban elhunyt magyar katonák emlékének méltó megőrzéséért
Kádár Ivánnak,
a budapesti Radonyezsi Szent Szergij orosz ortodox egyházközség protoierejének parókusának,

a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus és Magyarország közötti kapcsolatok szorosabbra fűzése érdekében végzett szolgálatáért, különös tekintettel Hierotheosz püspök és Szent István király keleti kanonizációjára, valamint a Magyarországi Exarchátus szervezetének kiépítéséért
Kalota Józsefnek,
a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátus protopresbiterének, érseki vikáriusnak,

több mint három évtizedes igazságügyi szolgálata, példamutató bírói tevékenysége elismeréseként
dr. Kámán Évának,
a Zalaegerszegi Munkaügyi Bíróság elnökének,a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei magyar görög katolikusság pasztorációjában végzett kiemelkedő munkája, a rászorultak érdekében végzett szociális és karitatív tevékenysége elismeréseként
dr. Kaulics Lászlónak,
a Miskolci Apostoli Exarchátus főhelynökének, parókusnak,a magyar nyelv- és irodalom több évtizedes tanításáért, a magyarság tudatos vállalása, valamint az anyanyelv megőrzése és gyökerei megismerése fontosságának diákjaiban történő erősítéséért, életpályája elismeréseként
Király László nyugalmazott tanárnak,az Észak-Amerikában élő magyar közösségek összefogása, identitásuk megőrzése érdekében végzett lelkipásztori és szerkesztői munkájáért
Kiss György Barnabásnak,
a detroiti Szent Kereszt Magyar Egyházközség plébánosának,a zsidó hagyományok ápolása, a hitélet és a közösségi élet fenntartása és erősítése érdekében végzett munkája, életútja elismeréseként
László Miklósnak,
a Budapesti Zsidó Hitközség elöljárósága tagjának, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége vezetősége tagjának,

a magyar jogtudomány területén végzett hazai és nemzetközi szinten is nagyra becsült tudományos és oktatói munkássága, szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Maczonkai Mihálynak
,
a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékánhelyettesének, egyetemi docensnek,a kedvezményes honosítási eljárás során a magyarság közjogi egységének megteremtése érdekében végzett áldozatos szakmai munkája elismeréseként
dr. Nagyhaju Béla Sándornak,
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium főosztályvezetőjének,a magyar zenei kultúrát népszerűsítő művészi pályafutása, valamint művészetpedagógiai munkássága elismeréseként
Ötvös Csillának,
a Magyar Állami Operaház magánénekesének, a budapesti Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola magánének-tanárának,hiteles karakteres színészi alakításaiért, a magyarországi szerbek érdekeinek képviselete, kulturális élete fellendítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Rusz Milánnak,
a Magyarországi Szerb Színház ügyvezető igazgatójának, színművésznek, rendezőnek,az állam és a katolikus egyház közötti kapcsolattartás elősegítéséért, valamint a Mátyás-templom felújításának szervezése kapcsán szerzett elévülhetetlen érdemeiért
Süllei Lászlónak,
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye plébánosának,négy évtizedes igazságügyi szolgálata, példamutató bírói tevékenysége elismeréseként
Szabóné dr. Kormos Editnek,
a Heves Megyei Bíróság csoportvezető bírájának,Fehérgyarmat és térsége közéletének hosszú évtizedek óta áldozatkész szervezéséért, a város kulturális életének felemelkedése, a nemzeti emlékezet ápolása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Szalai Lászlónak,
a Fehérgyarmati Református Egyházközség lelkipásztorának,az állami- és a köztisztviselői képzés személyihatékonyság-fejlesztő programjának kidolgozásában és alkalmazásában végzett több évtizedes, magas színvonalú tevékenysége elismeréseként
dr. Szent-Imrey Tamás pszichológusnak,
címzetes főiskolai tanárnak, a Humán Faktor Kanadai-Magyar Menedzserképző és Vezetési Tanácsadó Kft. igazgatójának,több mint három évtizedes igazságügyi szolgálata, példamutató bírói tevékenysége elismeréseként
dr. Tápai Piroskának,

a Bács-Kiskun Megyei Bíróság bírájának, aki a díjat egy későbbi időpontban veszi át,

közel öt évtizedes igazságügyi szolgálata, példamutató bírói tevékenysége elismeréseként
Tóthné dr. Andreánszky Juditnak,
a Pesti Központi Kerületi Bíróság csoportvezető-helyettes bírájának, címzetes megyei bírósági bírónak, aki a díjat egy későbbi időpontban veszi át,

a politikailag meghurcolt kisemberek rehabilitálása, kárpótlása érdekében végzett sokirányú tevékenysége elismeréseként
dr. Udvarhelyi Nándor
vasdiplomás nyugalmazott ügyvédnek,a lengyel-magyar kapcsolatok elmélyítése érdekében végzett sokoldalú tevékenységéért, valamint társadalmi szerepvállalásáért
Maciej Ludwik Wasilewskinek,
a Telmex-Nowy Styl Zrt. elnök-vezérigazgatójának, a Máltai Lovagrend tagjának,több mint két évtizedes, az igazságszolgáltatásban végzett bírói és vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Zámbori Tibornak,
a Békés Megyei Bíróság elnökhelyettesének,munkahelyteremtő, a magyar gazdaság fejlesztését elősegítő innovációs tevékenységéért, a nemzetgazdaság felemelkedését szolgáló erőfeszítéseiért
Zelenka Pálnak,
a Közlekedési Műszergyártó Zrt. vezérigazgatójának.

 

a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést adta átDr. Ábrahám Erzsébetnek, az orvostudományok kandidátusának, nyugalmazott főorvosnakAngelidisz Vaszilisz zeneművésznek, a Görög Kultúráért Alapítvány kuratóriumi elnökénekBenyus Sándor karmesternek, a Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola zenetanárának

Dalos Istvánnak az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek Kecskeméti Intézete nyugalmazott igazgatójánakFarkas Félixnek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés tagjának, a Kisebbségi Bizottság elnökénekKiss Ivánnak a Kaposvári Egyházmegyei esperesének, egyházmegyei hitoktatási felügyelőnekKováts Isvánnak, a Kereszténydemokrata Néppárt Zala Megyei Szervezete tiszteletbeli elnökének,

Maczkó Gyula esperesnek, püspöki tanácsosnak, a csurgói Jézus Szíve Plébánia plébánosának, aki a díjat egy későbbi időpontban veszi át,

Dr. Páhy János címzetes esperesnek, püspöki tanácsosnak, a nagykanizsai Sarlós Boldogasszony Plébánia plébánosának,Pál Ferencnek az Angyalföldi Szent Mihály Plébánia lelkipásztorának,

Radosné Lengyel Annának a Magyar Rádió felelős szerkesztő-riporterének, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelő helyettesének, a Déli Evangélikus Egyházkerület felügyelőjénekSzenyán Erzsébetnek, József Attila-díjas műfordítónakDr. Újszászy Lászlónak, a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Kar főiskolai tanárának, a Miskolci Semmelweis Ignác Kórház- és Rendelőintézet és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. belgyógyász orvosánakVasbányai Ferenc nyugalmazott középiskolai tanárnak

 

a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adta átAbóczki Bélánénak a Bács-Kiskun Megyei Bíróság nyugalmazott irodavezetőjénekKerekes Sándornénak a Szikszói Városi Bíróság tisztviselőjének


Kopányiné Kristóf-Bajza Évának az Ózdi Városi Bíróság irodavezetőjénekOláh János Lajosnénak a Mezőkövesdi Városi Bíróság tisztviselőjénekTáborosiné Váradi Annának
a Csongrád Megyei Bíróság tisztviselőjénekTerhesné Miklós Editnek
a Csongrád Megyei Bíróság tisztviselőjénekTisza Andrásnénak a Debreceni Ítélőtábla ügyintézőjénekViziné Koboz Magdolnának a Bács-Kiskun Megyei Bíróság főosztályvezető-helyettesének

 

a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt kitüntetést adta átFarkas Mihály pirotechnikusnak, a KOPULA '96 Kft. tulajdonosánakKovács Imrénének a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság csoportvezetőjénekNyári Pálnénak a Battonyai Városi Bíróság tisztviselőjének.