Állami kitüntetettek

Magyarország köztársasági elnöke – a miniszterelnök előterjesztésére – állami ünnepünk, augusztus 20-a, államalapító Szent István király ünnepe alkalmából


a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozza

az amerikai magyar emigrációban végzett tevékenysége, a magyar parlamentarizmus legjobb hagyományainak megőrzése, közéleti szerepvállalása, példaértékű életútja elismeréseként Dr. Horváth János országgyűlési képviselőnek, az Országgyűlés korelnökének.


A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje A Csillaggal (polgári tagozata) kitüntetést adományozza

a szlovákiai magyar közösség identitásának megőrzése érdekében végzett sokoldalú munkássága elismeréseként Csáky Pálnak a Magyar Koalíció Pártja volt elnökének, volt miniszterelnök-helyettesnek.


A gazdasági reformprogramoktól a rendszerváltás privatizációjának ellenőrzésén át napjaink újszerű közgazdasági szemlélete megalkotásáig ívelő munkásságáért, életműve elismeréseként Dr. Kopátsy Sándornak, a közgazdaságtudomány doktorának, a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszteri tanácsadójának.


Az életnek tartalmat adó egyetemes emberi értékek és erkölcsi normák mellett való következetes kiállásáért, közéleti szerepvállalásáért, a nemzetet szolgáló példaértékű életútja elismeréseként Dr. Papp Lajos Széchenyi-díjas szívsebésznek, az orvostudomány doktorának, nyugalmazott egyetemi tanárnak, volt klinikai igazgatónak. A kitüntetést Somogyi Ágnes veszi át.


A magyar kultúra iránti elkötelezettsége példaként szolgáló, történelmünket és kiemelkedő személyiségeinket megformáló művészete, a magyar nemzet mellett mindig következetesen kiálló, példaértékű életútja elismeréseként Szervátiusz Tibor Kossuth-díjas szobrászművésznek.


Az etruszko-korinthoszi vázafestészetnek a világon található teljes anyaga feldolgozásáért, az egyetemes ókortudomány egységes szemléletének megvalósításáért, példaértékű életpályája elismeréseként Dr. Szilágyi János György Kossuth-díjas művészettörténésznek, klasszika archeológusnak, a történelemtudomány doktorának, a Szépművészeti Múzeum, Antik Gyűjtemény főmuzeológusának, tudományos kutatónak. (A kitüntetést később veszi át.)

 

A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozza

a magyar labdarúgás területén végzett példaértékű sportolói és edzői tevékenysége, életpályája elismeréseként Albert Flóriánnak, labdarúgónak, a Nemzet Sportolójának.


A digitális technika és a logikai szintézis területén végzett, nemzetközileg is nagyra becsült tudományos eredményeiért, iskolateremtő oktatói, tananyagfejlesztői munkája, szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként Arató Péternek, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Irányítástechnika és Informatika Tanszék egyetemi tanárának.


A Gyógyszerkutató Intézet világszínvonalú működtetése érdekében végzett kiemelkedő munkásságáért, valamint a retrometabolikus gyógyszertervezés elméletének és gyakorlatának kidolgozásáért Dr. Bodor Miklósnak, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjának, az IVAX Gyógyszerkutató Intézet Kft. nyugalmazott ügyvezető igazgatójának.


Önálló szellemiségű és poétikájú, nagy hatású, erkölcsi tartást, helytállást kifejező költészetéért és új területeket meghódító műfordítói munkássága, életműve elismeréseként Buda Ferenc Kossuth-díjas költőnek, műfordítónak. (A kitüntetést később veszi át.)

Nemzetközileg is nagyra becsült tudományos, oktatói és kutatói munkásságáért, valamint a magyar egyházi felsőoktatás fejlesztésében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Dr. Fodor György teológusnak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektorának, egyetemi tanárnak. A kitüntetést felesége, Fodorné Sárközi Julianna veszi át.


Az agykutatás terén elért, nemzetközileg is nagyra becsült, a magyar neurobiológiai kutatásokat világszínvonalra emelő munkásságáért, a magyar tudomány nemzetközi hírnevének öregbítéséért Freund Tamás Széchenyi-díjas neurobiológusnak, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet igazgatójának.


A növényi vírusok gazdanövénykörének meghatározásában, annak feltárásában végzett nemzetközileg is elismert eredményeiért, az egyetemi növény virológiai oktatás és növényorvos képzés bevezetéséért, példaértékű oktatói, szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként Horváth József Széchenyi-díjas növény virológusnak, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, a Kaposvári Egyetem kutatóprofesszorának, a keszthelyi Pannon Egyetem professor emeritusának.


Több évtizedes magas színvonalú bírói tevékenységéért és a magyar igazságszolgáltatás történetének kutatásában végzett munkájáért, az 1956-os forradalom és szabadságharcot követő megtorló intézkedéseknek, az igazságszolgáltatás működésének feltárásában, az áldozatok erkölcsi jóvátételének szolgálatában végzett tevékenységéért Dr. Kahler Frigyesnek, a Veszprém Megyei Bíróság bírájának.


Közel három évtizedes ügyészségi szolgálatáért és vezetői munkájáért, az ügyészség javát is szolgáló oktató, tudományos és publikációs, az ügyészség és az igazságszolgáltatás történetét kutató tevékenysége elismeréseként Dr. Nánási László címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyésznek, a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség főügyészének. (A kitüntetést később veszi át.)

A szerszámgépek dinamikája, a nemlineáris rezgések és a mechanikai modellalkotás tárgykörében végzett tudományos, kutatói és oktatói munkássága, szakmai-közéleti és egyetemvezetői tevékenysége elismeréseként Dr. Patkó Gyulának, a műszaki tudomány kandidátusának, a Miskolci Egyetem rektorának.


Nemzetközileg is nagyra becsült, példaértékű, több évtizedes szakorvosi, oktatói és kutatói, valamint szakmai-közéleti tevékenységéért, két- és többoldalú tudományos együttműködésekben és szervezetekben való aktív szerepvállalásáért Dr. Préda Istvánnak, az orvostudomány doktorának, a Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központ professor emeritusának.


A Gulag szörnyűségeinek - az egyetemes történettudománynak fontos forrásanyagot jelentő - kutatásáért, tapasztalatainak emlékiratokban való megörökítéséért, példaértékű életútja elismeréseként Rózsás János írónak, történésznek.


A fázisátalakulások kritikus dinamikája, a káosz elmélete és a Bose-folyadékok területén nemzetközileg is nagyra becsült tudományos eredményeiért, valamint kiemelkedő oktatási és iskolateremtő tevékenysége elismeréseként Szépfalusy Péternek, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, Széchenyi-díjas fizikusnak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Fizikai Intézet professor emeritusának.


A magyar és benne a keresztény festészeti hagyomány ápolásáért és karakteres megújításáért, több évtizedes, kiemelkedő, a nehéz időkben is elkötelezett színházi, művészetpedagógiai és írói munkásságáért, valamint hazánk európai hírnevének áldozatos öregbítéséért Szinte Gábor festőművésznek, nyugalmazott egyetemi tanárnak. (A kitüntetést később veszi át.)

A magyarországi demokratikus átmenetet segítő tevékenysége, Magyarország diplomáciai kapcsolatainak fejlesztése érdekében végzett sokoldalú munkája, példaértékű életútja elismeréseként Tar Pál volt nagykövetnek. (A kitüntetést később veszi át.)

Több évtizedes oktatói-nevelői tevékenysége, sokirányú egyháztörténeti - különösen a magyarországi szerzetesrendek történetét - kutató munkássága elismeréseként Dr. Török József egyháztörténésznek, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanárának.


A táncművészet területén végzett több évtizedes kiemelkedő előadóművészi és táncpedagógusi tevékenységéért, a hazai táncművészeti oktatás szakmai programjainak minőségi megújításában végzett elévülhetetlen érdemeiért Uhrik Teodóra Kossuth-díjas táncművésznek, a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola táncművészeti igazgatóhelyettesének.


Közel fél évszázados igazságügyi szolgálata, példamutató bírói munkája, valamint 2006 őszének emberi jogi jogsértéseit vizsgáló Civil Jogász Bizottság társelnökeként végzett tevékenysége elismeréseként Dr. Völgyesi Miklósnak, a Legfelsőbb Bíróság nyugalmazott tanácselnökének.

Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (polgári tagozata) kitüntetést posztumusz adományozza

a magyarországi demokratikus átmenetet segítő tevékenysége, közéleti szerepvállalása, életútja elismeréseként néhai Domonkos Istvánnak, volt önkormányzati képviselőnek, az Ellenzéki Kerekasztal résztvevőjének. A kitüntetést lánya, Szabóné Domonkos Mária Judit veszi át.


A zsírokkal, szénhidrátokkal kapcsolatos anyagcsere-zavarok kutatása terén elért, nemzetközileg is számon tartott eredményeiért, példaértékű oktatói és vezetői munkássága elismeréseként néhai Romics Lászlónak, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, Széchenyi-díjas belgyógyásznak, a Semmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinika professor emeritusának. A kitüntetést fia, ifjabb Dr. Romics László veszi át.


Közéleti szerepvállalása, példaértékű életútja elismeréseként néhai Töttös Pálnak, a Politikai Foglyok Országos Szövetsége Tolna megyei Szervezete elnökének. A kitüntetést fia, ifjabb Töttös Pál veszi át.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2011. szeptember 20-án Schmitt Pál köztársasági elnök New Yorkban átadta

a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést Bálintitt Károly, a New York-i Magyar Ház Társaskör szervezetének elnöke részére, a szórványmagyarság és a magyar kultúra érdekében végzett fél évszázados munkássága, példamutató hazaszeretete és életútja elismeréseként; valamint

a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetést Dr. Rabó Gyula, Kossuth-díjas vegyészmérnök, az MTA külső tagja részére, az utóbbi fél évszázad egyik legnagyobb gazdasági eredménnyel járó - az Y zeolit savas formájának - felfedezéséért és katalitikus eljárásának kidolgozásáért, több évtizedes tudományos és kutatói munkásságáért, életműve elismeréseként.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schmitt Pál köztársasági elnök 2011. október 25-én a párizsi magyar nagykövetségen átadta

a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetést Tar Pál volt nagykövetnek, a magyarországi demokratikus átmenetet segítő tevékenysége és Magyarország diplomáciai kapcsolatainak fejlesztése érdekében végzett sokoldalú munkája, példaértékű életútja elismeréseként.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schmitt Pál köztársasági elnök 2011. november 11-én bakui látogatása alkalmával kitüntetéseket adott át:

Mustafayev Shahin, azerbajdzsáni gazdaságfejlesztési miniszter a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a csillaggal kitüntetésben,

Kamran Hasanov Ralfried-ogli, az Azerbajdzsáni Elnöki Apparátus egészségügyi főtanácsadója pedig a magyar egészségügyi vállalkozások azerbajdzsáni megjelenése érdekében kifejtett tevékenységéért, az országba utazó magyar gazdasági és politikai szereplők segítéséért, valamint tiszteletbeli konzuli tevékenységéért a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 2011. november 11-én a Parlamentben átadta a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetést Dr. Wendel Schindele, a Wentech International Consulting Kft. ügyvezető igazgatójának az új munkahelyek teremtése, a német termelőtőke magyarországi beruházási, a magyar-német műszaki és gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kövér László, az Országgyűlés elnöke 2012. május 22-én a német-magyar barátsági szerződés 20. évfordulója alkalmából Berlinben rendezett nagykövetségi ünnepség keretében átadta a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetést Eberhard Diepgen ügyvédnek, Berlin volt kormányzó polgármesterének, Magyarország demokratikus átalakulása érdekében végzett sokoldalú, fáradhatatlan tevékenysége elismeréseként.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orbán Viktor miniszterelnök 2012. június 12-én a bécsi Magyar Nagykövetségen rendezett fogadás alkalmával átadta a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést Dr. Günter Geyer, a Vienna Insurance Group AG elnök-vezérigazgatója részére, a magyar-osztrák gazdasági-pénzügyi kapcsolatok fejlesztéséhez történő hozzájárulásáért, eredményes vállalatvezetői tevékenységéért, valamint a szociális felelősségvállalás és a művészetpártolás terén szerzett érdemei elismeréseként.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Martonyi János külügyminiszter 2012. június 27-én átadta a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje állami kitüntetést Bernd Posselt európai parlamenti képviselő, a Németországi Páneurópa Unió elnöke, a Szudétanémet Szövetség szóvivője részére, a Magyarország és Németország között sokoldalú és baráti kapcsolatok fejlesztéséért, valamint az európai kisebbségek érdekeinek képviseletéért végzett tevékenysége elismeréseként.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Martonyi János külügyminiszter 2012. szeptember 10-én hivatalában átadta Ivan Bandić, Budapestről végleg távozó horvát nagykövetnek a Magyar Érdemrend Középkeresztjét, a magyar-horvát kétoldalú kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett munkássága elismeréseként.